Tags : hướng dẫn battle net

Hướng dẫn đổi thông tin và bảo mật tài khoản

Thay đổi Email/Tên đăng nhập Truy cập https://us.battle.net/account/management/settings/change-email.html và đăng nhập tài khoản Battle Net của bạn. Các bạn điền thông tin như sau: New E-mail Address: là email của bạn Confirm E-mail Address: Nhập lại email của bạn 1 lần nữa Secret Answer: Bạn sẽ nhận được sau khi mua hàng. Password: Mật khẩu hiện tại […]Read More